SSNR » Literatuur bij congres

De piëtistische visie op epidemieën in de Nederlanden

 

Het  jaarlijkse congres van de SSNR was op 25 september 2021 gewijd aan de piëtistische visie op de epidemieën in de Nederlanden. Tegen de achtergrond van de sinds 2020 heersende coronapandemie was dat een actueel thema. Het werd van verschillende zijden belicht.  Een groot gedeelte van het goed bezochte congres is achteraf te beluisteren. Zie ook de onderstaande literatuurlijst.

 

Literatuur

F. Hulsman, Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730. Rotterdam 1992.

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Amsterdam 1996. ► Digitale versie

C.A. Tukker, In het nooit ontdekte spoor. Utrecht 1976. ► Digitale versie via bibliotheek

Simon Oomius (1630-1706), Des Heeren verderflicke pyl. Ofte Twee boeken van de pest, in dewelcke alles, 't geen tot dese stoffe behoort, kortelick en klaerlick, tot noodige onderrichtinge, waerschouwinge, en vertroostinge, is verhandelt. Amsterdam 1664. ► Digitale versie

Johannes Martinus (1603-1665), Eenige vragen van de conscientie aengaende de bedroefde sieckte der pestilentie uyt de H. Schrifture beantwoordt. Als oock Cyprianus Van de sterfte ofte peste, getrouwlick uyt 't Latijn overgeset. Mitsgaders Eenige gebeden op deselve gepast. Groningen 1657. ► Digitale versie

Willem Teellinck (1579-1629), Wraeck-sweert, bepleytende het recht van Gods Verbondt, door bloedighe oorloghe, diere tijdt, bleecke pestilentie. Amsterdam 1624. ► Digitale versie

François de Combles (1558-1633), Vertroostinghe deses tijds, 1.  Voor den ghenen die de pest hebben. 2. Voor den ghenen die vrienden aen de pest verlooren hebben. Wt den Franschen vertaelt, door Gillis van Breen. Amsterdam 1636. ► Digitale versie

 

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie